TodayERP Feature List : ระบบงานขาย (Sale System)


ระบบ ข้อมูลพื้นฐาน

--> ระบบข้อมูลลูกค้า

--> ข้อมูล กลุ่มลูกค้า

--> ข้อมูล ชนิดลูกค้า

--> ข้อมูล ลูกค้า

--> ข้อมูล สถานที่จัดส่ง(ลูกค้า)

--> ข้อมูล ผู้ติดต่อ ลูกค้า

--> ข้อมูล Tag Form

ระบบ จัดการข้อมูล EDI.

--> ระบบ ข้อมูลพื้นฐาน

--> ข้อมูล แยกพาร์ท (MMTh)

--> ข้อมูล Bussinnes Plan

--> ข้อมูล Tamppate Mmth

--> ระบบ EDI (FC)

--> ข้อมูล Fore Cast MMTH

--> ข้อมูล Fore Cast NMT

--> ข้อมูล Fore Cast NHK

--> ข้อมูล Fore Cast Other

--> ระบบ EDI (SO)

--> ข้อมูล Firm MMTH

--> ข้อมูล Firm NMT(EX)

--> ข้อมูล Firm NMT(TH)

--> ข้อมูล Firm NHK

--> ข้อมูล Firm Other

--> ระบบ Price List

--> ข้อมูล ราคาขาย ตามลูกค้า

--> อนุมัติ ราคาขาย

--> ระบบ Order (MMth)

--> Sale Order (MMth)

--> Create Order(Invoice)

ระบบ งานขาย

--> ระบบ รับออเดอร์ลูกค้า

--> ข้อมูล Dashboard EDI

--> ข้อมูล ประมาณการณ์ขาย

--> ข้อมูล ตรวจสอบสินค้า FG

--> ข้อมูล Convert Firm

--> ระบบ บันทึกการเบิกจ่าย

--> ข้อมูล ใบสั่งขาย (FG)

--> ข้อมูล ใบสั่งขาย (Sale)

--> ข้อมูล ใบขอเบิก (FG)

--> ข้อมูล ใบขอเบิก (Sale)

--> ข้อมูล ปิดใบสั่งขาย(FG)

--> ข้อมูล ปิดใบสั่งขาย(Sale)

--> ระบบ ใบกำกับภาษี (เครดิต)

--> ข้อมูล ใบส่งของชั่วคราว

--> ข้อมูล รอเปิด Invoice

--> ข้อมูล ใบกำกับภาษี (IV)

--> ข้อมูล ตรวจสอบสถานะใบกำกับ

--> ระบบ รายงานขาย

--> รายงาน Flow ใบสั่งขาย(FG)

--> รายงาน Flow ใบสั่งขาย(Sale)

--> รายงาน ใบเบิกตาม Due ลูกค้า

--> รายงาน Business Plan

--> รายงาน รอเปิดใบกำกับภาษี

--> รายงาน ราคาขาย FG

ระบบ วิเคราะห์การขาย

--> ระบบ รายงานขาย

--> รายงาน การขาย

--> รายงาน ยอดขายประจำเดือนเเบบสรุป

--> รายงาน สินค้าซื้อมาขายไป Mat

--> รายงาน สินค้าซื้อมาขายไป FG

--> รายงาน ใบเบิก PE-IV

--> รายงาน วิเคาะห์การขาย 1

--> จัดอันดับยอดขายตามสินค้า

--> จัดอันดับยอดขายตามลูกค้า

--> รายงาน วิเคาะห์การขาย 2

--> รายงาน รายวันขายสินค้า

--> ยอดขายตามกลุ่มสินค้า

--> ยอดขายตามลูกค้า