TodayERP Feature List : ระบบสั่งซื้อ (Purchase System)


ระบบ ข้อมูลพื้นฐานสั่งชื้อ

--> ระบบ ข้อมูลพื้นฐาน

--> ข้อมูล กลุ่มผู้จำหน่าย

--> ข้อมูล ประเภทผู้จำหน่าย

--> ข้อมูล ผู้จำหน่าย

--> ข้อมูล Bom งานจ้าง

--> ข้อมูล ราคาซื้อ

--> ข้อมูล ราคาซื้อ

--> ข้อมูล อนุมัติ ราคาซื้อ

--> ข้อมูล อัตราค่าจ้างผลิต

--> ข้อมูล PO

--> ข้อมูล สาเหตุการปิด PO

ระบบ สั่งซื้อสินค้า

--> ระบบ คำนวณจุดสั่งซื้อ

--> ประมวลผล MRP (Max-Min)

--> Calulator Re Order point

--> ระบบ MRP

--> ประมวลผล APS-MRP (ผลิต)

--> ประมวลผล APS-MRP (งานจ้าง)

--> ประมวลผล CS-MRP (ซื้อมาขายไป)

--> ประมวลผล CS-MRP (Outsource)

--> ประมวลผล CS-MRP Forecast 3 M.

--> ระบบ จัดซื้อ

--> ข้อมูล ใบสั่งซื้อสินค้า (PO)

--> ข้อมูล อนุมัติใบสั่งซื้อ (PO)

--> ข้อมูล ปิดใบสั่งซื้อ

--> ข้อมูล ปรับราคาใบสั่งซื้อ

--> ระบบ สั่งจ้าง (WO)

--> ข้อมูล ใบงานจ้าง PO(ผลิต)

--> ระบบ ใบขอชื้อ

--> ข้อมูล ใบขอชื้อ (PR)

--> ข้อมูล อนุมัติใบขอชื้อ (PR)

--> ข้อมูล ปิดใบขอชื้อ PR

--> รายงาน ใบขอซื้อ (PR)

--> รายงานสถานะใบขอชื้อ (PR)

--> ระบบ รายงาน

--> รายงาน ใบสั่งซื้อ (PO)

--> รายงาน ติดตามใบสั่งซื้อ (PO)

--> รายงาน ตารางการจัดส่ง

--> รายงาน การสั่งชื้อ PO-MRP

ระบบ วิเคราะห์การสั่งชื้อ

--> วิเคราะห์การสั่งชื้อ

--> จัดอันดับยอดซื้อตามสินค้า

--> จัดอันดับยอดซื้อตามผู้ขาย

--> ยอดซื้อตามผู้ขาย

--> ยอดซื้อตามกลุ่มสินค้า

--> รายงานการซื้อสินค้า (ประวัติ)

--> รายงาน รายละเอียดใบสั่งซื้อ