TodayERP Feature List : ระบบผลิต (Manufacturing System)


ระบบ ข้อมูลพื้นฐาน

--> ระบบข้อมูลพื้นฐาน

--> ข้อมูล Process การผลิต

--> ข้อมูล Process Cost

--> ข้อมูล สายการผลิต (Line)

--> ข้อมูล กำหนดTimeStamp (Line)

--> ข้อมูล กำหนดเวลาทำงาน

--> ระบบโครงสร้างการผลิต

--> ข้อมูล สินค้า (BOM.)

ระบบ วางแผนการผลิต

--> ระบบ ข้อมูลพื้นฐาน

--> ข้อมูล ชั่วโมงผลิต (Line)

--> ข้อมูล Lot การผลิต

--> ระบบ APS

--> ประมวลผล APS

--> ตรวจสอบ APS Bom Level

--> ข้อมูล Job Machine Hr.

--> ข้อมูล ตารางการผลิต

--> รายงาน แผนการผลิตตามวันที่

ระบบ ควบคุมการผลิต

--> ระบบ ข้อมูลพื้นฐาน

--> ประเภทของเสีย

--> ข้อมูลใบแยกของเสีย

--> ข้อมูล ประเภท Oee

--> ข้อมูล Machine loss

--> ระบบ ข้อมูลการผลิต

--> บันทึก ข้อมูลการผลิต

--> รายงานข้อมูลการผลิต

--> รายงานข้อมูลการสูญเสีย

--> รายงาน WIP ตามการผลิต

--> รายงาน ผลิตส่ง Outsource

--> รายงาน สแกนเวลาตาม Process

--> รายงาน Cap Line Hr.

--> ระบบ ประมวลผล OEE

--> ข้อมูล ประมวลผล OEE ประจำวัน

--> รายงาน ตรวจสอบข้อมูล Oee

--> รายงาน Oee ตาม เครื่องจักร

ระบบ ซ่อมบำรุง

--> ระบบข้อมูลพื้นฐาน

--> ข้อมูล เวลาทำงาน

--> ข้อมูล พนักงานซ่อมบำรุง

--> ข้อมูล ประเภทเครื่องจักร

--> ข้อมูล เครื่องจักร

--> ข้อมูล อะไหล่

--> ระบบบริหารการซ่อม

--> ข้อมูล ใบแจ้งซ่อมและบำรุงรักษา

--> ข้อมูล บันทึกพนักงานซ่อม / สร้าง

--> ข้อมูล ปิดเอกสารใบแจ้ง

--> ข้อมูล บันทึกซ่อมเครื่องจักร / อุปกรณ์

--> ข้อมูล ปิดใบซ่อมเครื่องจักร

--> วิเคราะห์, รายงาน

--> ข้อมูล รายงานประวัติเครื่องจักร / อุปกรณ์