TodayERP Feature List : ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)


ระบบ ธุรกิจอัจฉริยะ

--> Business Inteligence

--> Dashboard ธุรกิจอัจฉริยะ

--> Dashboard งานขาย

--> Dashboard งานซื้อ

--> Dashboard คลังสินค้า

--> Dashboard พนักงาน

--> Dashboard เงินเดือน

--> Dashboard บัญชีลูกหนี้

--> Dashboard บัญชีเจ้าหนี้

--> ระบบ ค่าใช้จ่าย

--> รายงานค่าใช้จ่าย GL