TodayERP Feature List : ระบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research Development)


ระบบ บริหารโครงการ

--> ระบบข้อมูลพื้นฐาน

--> ข้อมูล ประเภทแม่พิมพ์

--> ข้อมูล กลุ่มแม่พิมพ์

--> ข้อมูล ประเภทค่าใช้จ่าย

--> ระบบ ค่าใช้จ่ายแม่พิมพ์

--> ข้อมูล ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

--> ระบบจัดการ แม่พิมพ์

--> ข้อมูล แม่พิมพ์ (Tooling)

--> รายงาน รายละเอียด(Tooling)

--> รายงาน ค่าใช้จ่ายแม่พิมพ์

--> Dashboard Tooling(Sale)